Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thanh Hóa ICT

Thanh Hóa ICT

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh , Thanh Hóa năm 2016

Thông báo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 2015

Thông báo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 2015