Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa:

Địa chỉ: 32 - Đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá

Số điện thoại: 0237.3713.988 - Fax: 0237.3713.985

Sơ đồ tổ chức:

Lãnh đạo:

- Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc;

- Ông Lê Quang Tuấn - Phó Giám đốc;

- Ông Lê Văn Trinh - Phó Giám đốc;

Các phòng chuyên môn:

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng quản lý Bưu chính

- Phòng quản lý Viễn thông

- Phòng quản lý Công nghệ thông tin

- Phòng quản lý Báo chí, Xuất bản

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

I.  Các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng Sở: Là phòng chức năng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng tham mưu; tổng hợp; tổ chức cán bộ; hành chính quản trị; tổ chức phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quyết định của Giám đốc Sở; là đầu mối quan hệ công tác với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan khác của tỉnh theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.

2. Thanh tra Sở: Là đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hoá; thực hiện quyền thanh tra nhà nước đối với các đơn vị thuộc quyền trực tiếp quản lý của Sở.

3. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Là phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông; giúp giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành thông tin và truyền thông theo thẩm quyền của Sở trên địa bàn tỉnh.

4. Phòng quản lý Bưu chính: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về bưu chính và chuyển phát, cơ sở hạ tầng về bưu chính, các dịch vụ công về bưu chính và chuyển phát trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hoá.

5. Phòng quản lý Viễn thông: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về viễn thông và Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số VTĐ, phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng viễn thông trong phạm vi toàn tỉnh Thanh hoá.

6. Phòng quản lý Công nghệ thông tin: Phòng quản lý Công nghệ thông tin là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin và tài nguyên Intenet (sau đây gọi chung là công nghệ thông tin, điện tử ) trên địa bàn tỉnh.

7. Phòng Quản lý Báo chí, Xuất bản: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về báo chí, xuất bản, quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ về tác phẩm báo chí, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin điện tử và xuất bản phẩm (gọi chung là báo chí, xuất bản) trong phạm vi toàn tỉnh.

II. Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông:

 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.

 Trung tâm CNTT-TT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Thanh Hoá.

 Nhiệm vụ:
1. Triển khai đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính và xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính, mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT), điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính; tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn dữ liệu, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia, cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong c¸c hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử cña các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt;  

6. Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; được thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm : Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở TT&TT

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985