Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 3

    Hôm nay: 3726

    Đã truy cập: 7507069

Tăng cường đảm bảo an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, phát triển hoạt động bưu chính theo Luật Bưu chính; trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp đã đầu tư phát triển hạ tầng bưu chính mạnh mẽ rộng khắp và chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo cung cấp các loại hình dịch vụ bưu chính là những dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, việc bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; đặc biệt là nhiều đối tượng lợi dụng mạng lưới bưu chính để sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, các hành vi bị nghiêm cấm qua hoạt động bưu chính nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, lợi ích của người dân và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính đến các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa trong việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng mạng bưu chính thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính; Phối hợp Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa, Hải quan Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ qua mạng bưu chính; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, phát hiện và xử lý các trường hợp gây mất an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ hàng năm thực hiện báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm để phát hiện những hạn chế và tham mưu, đề xuất kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Công an tỉnh tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về công tác điều tra và phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trên lĩnh vực bưu chính; an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi gây ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp thường xuyên rà soát, đánh giá, xác định những mục tiêu, địa bàn trọng điểm để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng hoạt động bưu chính để tuyên truyền, kích động, xâm phạm đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, tổ chức xác minh, điều tra, xử lý các loại tội phạm gây ảnh hưởng đến việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại qua mạng bưu chính; các hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, cấm lưu thông, tài liệu có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước; các văn hóa phẩm trái với đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam qua mạng bưu chính; Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, các doanh nghiệp bưu chính để kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua mạng bưu chính trong nước; phối hợp kiểm tra, xử lý bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật tại các Bưu cục, kho chứa trữ và trong quá trình chuyển, phát của các doanh nghiệp bưu chính; Phối hợp Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; cung cấp, trao đổi thông tin, thẩm tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Cục Hải quan Thanh Hóa chủ trì công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng lậu, hàng cấm xuất, nhập khẩu qua mạng bưu chính; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và các cơ quan có liên quan trong xử lý các vụ việc về bưu gửi (thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) vi phạm pháp luật về bưu chính theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh sử dụng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh trong sử dụng dịch vụ bưu chính. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý nâng cao ý thức, trách nhiệm về tham gia bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính khi sử dụng các dịch vụ bưu chính; Kịp thời cung cấp thông tin đến Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và các cơ quan có liên quan về lợi dụng hoạt động mạng bưu chính để thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bưu chính đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi gây ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn, an ninh hoạt động bưu chính trên phạm vi địa bàn quản lý; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ đối với các đơn vị bưu chính, chuyển phát và sử dụng dịch vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thuộc thẩm quyền của địa phương; phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm theo chức năng, thẩm quyền; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị cung cấp, trao đổi thông tin, điều tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bưu chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục, các quy của pháp pháp luật về bưu chính đến các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính; nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng mạng bưu chính để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các doanh nghiệp bưu chính hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc Thông báo hoạt động bưu chính và đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của Luật Bưu chính, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17-6-2011 của Chính phủ; chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định khác có liên quan; Có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan trong việc ngăn chặn khẩn cấp đối với các trường hợp cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Báo cáo kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hành vi bị nghiêm cấm, tài liệu phản động qua mạng bưu chính; Phối hợp với chủ đầu tư khi có yêu cầu trong việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính tại các công trình nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng và tòa nhà văn phòng có nhiều địa chỉ nhận thư độc lập; Hướng dẫn kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính để các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp và các đại lý chấp hành đúng quy định pháp luật; Xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao khả năng bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng, chấp nhận, vận chuyển các dịch vụ bưu chính; kịp thời thông báo, cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị liên quan, phối hợp điều tra xác minh, xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực bưu chính.

theo baothanhhoa.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa