Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Danh sách người phát ngôn báo chí

Danh sách người phát ngôn báo chí

Danh sách người phát ngôn báo chí của các cơ quan hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở tổng hợp phân công người phát ngôn của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thanh Hóa, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách người phát ngôn báo chí