Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tin tức - Sự kiện   /   Triển khai Chính quyền điện tử và an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay
Triển khai Chính quyền điện tử và an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay

Ngày 29/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Tin học hóa và Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 lớp bồi dưỡng về “Triển khai Chính quyền điện tử và an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay” cho các đối tượng là Chánh Văn phòng các Sở, ngành và Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh.


 
Đ/c Lê Quang Tuấn – PGĐ Sở TT&TT phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Ứng dụng CNTT là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đưa đất nước ta phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa là nhằm xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch trên môi trường mạng.
Trong thời gian qua, việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc xử lý, trao đổi văn bản điện tử, hồ sơ hành chính, quản lý ngân sách, thuế, kho bạc, hải quan, bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp… góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự tích cực triển khai ứng dụng CNTT, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế, yếu kém. CNTT được ứng dụng nhiều trong các cơ quan nhà nước nhưng mang tính rời rạc, không liên kết thành một hệ thống, việc sử dụng văn bản giấy vẫn còn phổ biến, dữ liệu không được chia sẻ và khai thác chung; một số hệ thống ứng dụng CNTT thiếu đồng bộ, chưa phù hợp và chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, đôi khi làm tăng gánh nặng cho cán bộ, công chức, gây tâm lý không muốn triển khai ứng dụng CNTT; một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được đưa vào triển khai nhưng chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả, thiếu các hướng dẫn cụ thể cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các nguy cơ về mất an toàn thông tin mạng đang là những thách thức rất lớn, nghiêm trọng, phức tạp vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài …
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa và triển khai Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Tin học hóa và Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 lớp bồi dưỡng về “Triển khai Chính quyền điện tử và an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay” cho gần 50 học viên là Chánh Văn phòng các sở/ngành và Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện. Các học viên tham dự lớp tập huấn đã được giảng viên đến từ Cục Tin học hóa và Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu những kiến thức tổng quan về Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử cấp tỉnh; các quan điểm, chủ trương, chính sách về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử trong giai đoạn hiện nay; Cơ hội, thách thức và một số tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0); các nguy cơ về an toàn thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên IoTs; Một số sự kiện nổi bật về an toàn thông tin trên thế giới và Việt Nam thời gian qua; Demo một số tình huống trực quan cụ thể về an toàn thông tin….
Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chính quyền điện tử và an toàn thông tin phục vụ cho công tác tham mưu và triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.

Phòng Quản lý CNTT

 

 

Các tin liên quan