Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin cần biết   /   Địa chỉ liên lạc của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
Địa chỉ liên lạc của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SƠ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ EMAIL

Cơ quan

Di động

Email

Sở Thông tin và Truyền thông

713988

 

stttt@thanhhoa.gov.vn

Giám đốc Trần Duy Bình

713 999

0913 390 344

binhtd.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc Đỗ Hữu Quyết 718 439 0915 394 999 quyetdh.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc Lê Quang Tuấn

 

 

tuanlq.stttt@thanhhoa.gov.vn

Văn phòng Sở

 

 

 

Chánh Văn phòng Đỗ Thanh Bắc

173 988

0932 319 388

bacdt.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phó Chánh VP Lê Thị Thu Hà

713 988

0949 024 606

haltt.stttt@thanhhoa.gov.vn

Văn thư Sở, Fax

713 985        

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

Trưởng phòng Lữ Văn Tâm

713 998

0913 293 304

Tamlv.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phó phòng Nông Thanh Hoàng

 

 

hoangnt.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phòng Quản lý Bưu chính

 

 

 

Trưởng phòng Nguyễn Thị Hương

713 995

0912 135 888

huongnt.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phó phòngTrần Mạnh Hùng

713 995

0915 351 008

hungtm.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phòng Quản lý Viễn thông

 

 

 

Trưởng phòng Đỗ Kiên

718 258

0919 935 558

dokien.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phó phòng Lê Văn Huyên

 

 

huyenlv.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phòng Quản lý CNTT

 

 

 

Trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn

713 992

0913 269 222

tuanna.stttt@thanhhoa.gov.vn

       

Phòng Quản lý Báo chí, Xuất bản

 

 

 

Trưởng phòng Lê Thị Thanh Bình

718 439

0904 569 776

binhltt.stttt@thanhhoa.gov.vn

Phó phòng Lê Huy Dũng

718 439

0912 514 878

dunglh.stttt@thanhhoa.gov.vn

Thanh tra Sở

 

 

 

       

Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Kiên

713 994

0949 083 567

kiennx.stttt@thanhhoa.gov.vn

Trung tâm CNTT&TT

 

 

 

Giám đốc Lê Xuân Lâm

886 699

0913 895 789

lamlx.ttcntttt@thanhhoa.gov.vn

Số máy thường trực

713 988

 

 

 

Các tin liên quan