Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thanh Hóa ICT   /   Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016
Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, Thanh Hóa năm 2016 cụ thể:

1. Quyết định số 4289/UBND-CNTT ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Xem chi tiết tại đây.

2. Công văn  Số: 1431/STTTT-CNTT ngày 15/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

3. Mẫu Phiếu 01 đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước (áp dụng cho các Sở, ban, ngành). Xem chi tiết tại đây.

4. Mẫu Phiếu 02 đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước (áp dụng cho UBND  các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh). Xem chi tiết tại đây.

 

Các tin liên quan