Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Bưu chính   /   Triển khai các Chủ trương phát triển thông tin - truyền thông nâng cao khả năng tiếp cận Internet
Triển khai các Chủ trương phát triển thông tin - truyền thông nâng cao khả năng tiếp cận Internet

Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân luôn chiếm vị trí quan trọng trong các Chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước, điều này được thể hiện đặc biệt rõ nét kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Để nâng cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt là việc rút ngắn khoảng cách về Thông tin giữa Thành thị và Nông thôn, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành các Chủ trương phát triển thông tin và truyền thông về nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, dịch vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí khu vực nông thôn.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2016, theo đó lĩnh vực  Bưu chính được giao nhiệm vụ theo dõi và triển khai các nội dung thuộc các Quyết định, Chương trình, Dự án trên địa bàn tỉnh bao gồm: Quyết định số 119/2011/QĐ-TTg ngày 18/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020; Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 81/2014/QĐ- TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Trong 06 tháng đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng Quản lý Bưu chính) đã phối hợp với UBND huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin) tổ chức các đợt truyền thông, phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ công chức, các tổ chức đoàn thể và người dân trên địa bàn một số xã có điểm tham gia các Chương trình, Dự án thuộc các huyện Đông Sơn, Lang Chánh, Tĩnh Gia, Như Xuân.
Nội dung triển khai tại các lớp phổ biến, hướng dẫn bao gồm:
- Giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về tầm quan trọng của việc phát triển thông tin, truyền thông về nông thôn và thực hiện thông tin cơ sở hai chiều; Tuyên truyền cho người dân hiểu về tác dụng của việc sử dụng máy tính và tiếp cận thông tin qua mạng Internet.
- Giới thiệu, hướng dẫn cho các tổ chức đoàn thể của các xã, nhân viên BĐVH xã về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp cho đội ngũ quản lý để hướng dẫn lại các kỹ năng cơ bản cho người dân để sử dụng, khai thác các dịch vụ công trực tuyến, tư vấn trực tuyến theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg; mục tiêu hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho địa phương, thúc đẩy phối hợp giữa các bên liên quan trong việc sử dụng máy tính và Internet phục vụ cho công tác và nhu cầu cá nhân đồng thời tăng cường cơ hội tiếp cận, học tập và sử dụng máy tính và Internet cho người dân thông qua các dịch vụ hỗ trợ của cán bộ trực điểm và các đơn vị liên quan ở địa phương.


(Toàn cảnh hội nghị)

- Hướng dẫn nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cho người dân để thu được các thông tin hữu ích từ internet phục vụ cho sản xuất, đời sống.

 

(Đồng chí Nguyễn Thị Hương- Trưởng phòng Quản lý Bưu chính đang triển khai các Chủ trương phát triển thông tin - truyền thông nâng cao khả năng tiếp cận Internet tại xã Yên Lễ)

Qua công tác truyền thông, phổ biến hướng dẫn, kết quả đạt được chính là công tác truyền thông vận động được chú trọng, đã thu hút sự tham gia, ủng hộ của chính quyền địa phương trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, thông qua đó đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng biết đến BĐVHX, Thư viện công cộng để sử dụng dịch vụ tại điểm đồng thời đã hỗ trợ địa phương trong công tác nâng cao năng lực cho cán bộ trong việc sử dụng máy tính và Internet.
Bên cạnh công tác truyền thông, phổ biến hướng dẫn, phòng Quản lý Bưu chính đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, khảo sát đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra, khảo sát thực tế để đánh hiệu quả các Chương trình dự án đang được triển khai trên địa bàn các huyện Đông Sơn, Lang Chánh, Tĩnh Gia, Như Xuân, Hậu Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa, Nga Sơn và Như Thanh từ đó có kết quả để tham mưu cho lãnh đạo các phương án triển khai đạt hiệu quả các Chương trình, Dự án được đầu tư.


 Phòng Quản lý Bưu chính.

 

 

Các tin liên quan