Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Góp ý dự thảo văn bản

Hiển thị   bản ghi
TT Tên văn bản Ngày hết hạn Download Góp ý
1 Xin ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 31/12/2018 Góp ý
2 Đề án phát triển sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 31/12/2017 Góp ý